ഒരു വലിയ പ്ലേറ്റിൽ അരിഞ്ഞ ഇറച്ചി വിൽക്കുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു