സ്‌ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറുകളുടെ തരങ്ങൾ