സംവേദനാത്മക PDF ഫയലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം