വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് മയക്കുമരുന്ന് സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം