പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഗെയിം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം?