പാസ്‌വേഡ് മറന്നുപോയാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്?