ഒരു Snapchat സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ