ഒരു സംവേദനാത്മക PDF ഫയൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ