ഒരു Snap add ലിങ്ക് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഘട്ടങ്ങൾ