ഒരു ലാപ്‌ടോപ്പിനായി ഒരു കോഡ് എങ്ങനെ സജ്ജീകരിക്കാം?