ഒമർ ഇബ്നു അൽ ഖത്താബിന്റെ ഖബ്ർ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു