പ്രത്യേക സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് സ്‌ക്രീൻ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം