ആപ്പിളിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്‌ക്രീനിന്റെ ചിത്രം എങ്ങനെ എടുക്കാം?