ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രെയിൻസ്റ്റോമിംഗിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?